گل جای خود دارد ای کاش، آهن در آتش نماند
من دوست دارم که حتی، دشمن در آتش نماند
راه گریزی ندارم، می سوزم و می نویسم
صد مرد آتش بگیرند یک زن در آتش نماند

دانلود فایل صوتی 

فهرست مطالب