شصت و ششمین نشست باشگاه قرآنی نور

فضای اسکای روم –  9 آبان ماه 1399

سوره: سوره مبارکه حشر

موضوع : تدبر در سوره مبارکه حشر

استاد هانی چیت چیان – 16 دقیقه

جناب آقای خواجه و سرکار خانم محمدی – 54 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 95 دقیقه

فهرست مطالب