:)اپیزود اول: به نظر من می شود با این حکمت زیبا یک زندگی جدید را شروع کرد، یک زندگی پر از دقت در کم و کمتر ها!…و ما شروع کردیم و دیدیم که می شود

قال امیرالمومنین: لاتستح من اعطاء القلیل فانّ الحرمان اقلّ منه (حکمت 67) 

حضرت می فرمایند: از بخشش اندک شرم مدار که محروم کردن از آن کمتر است.
لحظه به لحظه ی زندگی مان  داریم کم و وجه می کنیم…خیلی پایین و بالا می کنیم.ولی متاسفانه گاهی حواسمان نیست، یک صلوات فرستادن ضرب در چهل روز خیلی بیشتر از صلوات نفرستادن می شود. یک سلام خشک و خالی بهتر از بی تفاوت رد شدن است.

برای ذره ذره هایمان در زندگی “ارزش” قائل باشیم ( مثقال ذره در عالم تاثیرگذار است).
اپیزود دوم: بدانیم و بدانید که ذره ذره های ما برای یکدیگر در حکم سرمایه های عظیم است.هر کسی آمد اینجا لطفا ساکت رد نشود، از ذره هایش بگوید…. شاید برای کسی همین ذره در حُکم “نفس” باشد.

و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا ( سوره ی مبارکه ی مائده آیه ی 32)

فهرست مطالب