سی و یکمین نشست باشگاه قرآنی نور

مسجد جمکران قم – پنج شنبه و جمعه 13 و 14 مهر 1396

سوره: سوره مبارکه رعد

موضوع : تدبر در سوره مبارکه رعد

[us_btn label=”نشست قبل” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorquran.ir%2F%25D8%25B3%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%258F%25D9%2585%25DB%258C%25D9%2586-%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%258C-%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25B1%25DB%258C%25D9%2588%25D8%25B1-%25DB%25B9%25DB%25B6%2F|||”][us_btn label=”نشست بعد” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorquran.ir%2F%25d8%25b3%25db%258c-%25d9%2588-%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%258c-%25d8%25a2%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2587-%25db%25b9%25db%25b6%2F|title:%D8%B3%DB%8C%E2%80%8C%20%D9%88%20%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87%20%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%8C%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%DB%B9%DB%B6||”]
[us_separator size=”small” show_line=”1″ thick=”3″ style=”dotted”]

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 49 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 17 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 2 ساعت و 20 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 1 ساعت و 37 دقیقه

استاد هانی چیت چیان – 2 ساعت و 30 دقیقه

فهرست مطالب