ا.من عاشق انيميشنهاي خارجي ام. در جستجوي نمو، بالا، هورتون… حتي فيلم هاي كره اي را هم دوست دارم. فكر مي كنم بچه اي كه تفريحش این كارتونها باشد چقدر تلاشگر مي شود. قصه هايي كه از اول تا آخر قهرمانش دارد سعي مي كند، سعي مي كند، سعي مي كند.
٢.تصوير ما از موفقيت و سعادت چيست؟ همان پرنده ناغافل كه بيخود و بي جهت بر شانه اي مي نشيند و يا نمي نشيند.
٣.سوغات مشهد سوره حضرت يوسف بود. سوره جواهري در قصر!
راستش من قبلا احسن القصص بودن سوره را حس نمي كردم. سوغات مشهد، كمي درك اين قصه بود: قصه پر از تلاش و تكاپو و هيجان، قصه تدبيرهاي عجيب و غريب، خسته نشدن، نااميد نشدن، تلاش با وجود اينكه پيامبري، دنيا نمي خواهي، آرامي، همه چيز را مي داني، پير و دور از فرزند پيامبر شده ات هستي…
سوغات مشهد، شادي و شور زعفران وار قصه يوسف و يعقوب بود.

فهرست مطالب