ام حسبتم ان تدخلوا الجنه و لما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء و الضراء و زلزلوا حتى یقول الرسول و الذین ء امنوا معه متى نصر اللّه . الا ان نصر اللّه قریب 214 بقره


آیا مى پندارید بدون اینکه آنچه بر سر اقوام و ملل گذشته آمد بر سر شما آید داخل بهشت می شوید؟ ( نه ممکن نیست. شما نیز مانند آنها امتحان خواهید شد) آنها آنچنان آزمایش سختى شدند که لرزیدند… حتى رسول و کسانی که با او ایمان آوردند گفتند: پس نصرت خدا چه وقت است آنگاه به ایشان گفته شد: آگاه باشید که نصرت خدا نزدیک است.

فهرست مطالب