بسم الله

… تعالیم مربوط به معاد حاوی تضمنات اخلاقی بسیار مهمی است. به این معنی که انسان باید در این جهان نه از ترس یک قانون یا پلیس یا دولت بیرونی، بلکه از سر تقوی و ترس از خداوند، اخلاقمند زندگی کند. عشق به خداوند و معرفت به خداوند استوار است، به همین سبب است که {رسول خدا} گفته اند ((راس الحکمه مخافه الله))

این ترس و تقوی تنها به جلال و جبروت خداوند مربوط نیست، بلکه به علو مقام بشر و این واقعیت که نیز مربوط است که ما بار مسئولیت بشر بودن بر دوش داریم.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

… ما امکان آن را نداریم که وضع بشر را به این عنوان که گویی آزادی و اختیار نداریم یا خلائف خداوند بر روی زمین نیستیم، إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَليفَةً  به ابتذال بکشیم. این کار برای ما ممکن نیست. اعمال ما نتایج اخروی ای دارد که از آنها نمی توانیم گریخت.

+ جوان مسلمان و دنیای متجدد، نوشته دکتر سید حسن نصر ؛ با اندکی تصرف (آیات آبی رنگ)