?بنابر این ماه محرم كه در پیش است، برای ما مثل ماه مبارك رمضان است؛ یعنی ماه عبادت است….

?( ۹۵/۰۷/۸)

_____________________
آیت الله جوادی آملی

فهرست مطالب