دوستان

بسم الله
استادی میگفت سه ماه رجب، شعبان و رمضان مانند کوهنوردی است. رجب دامنه، شعبان گردنه و رمضان، قلّه است. میبایست رجب و شعبان خوبی را پشت سر گذاشت تا رمضان تان قلّه شود. (به نحو جمله توجه شود. نه اینکه به قله برسید، چون خیلی ها به رمضان میرسند اما رمضان برایشان “قله” نمیشود!)
رجب تمام شد. به برکت مشهد و حضرت حجرات خوب هم به اتمام رسید. الآن در گردنه ایم…
برنامه تان برای روزهای باقیمانده از شعبان چیست؟

فهرست مطالب