?آیت الله حائری شیرازی رضوان الله علیه?
?دور وقتت حصار بکش?

اگر دور وقت خود را حصار بکشیم، شیطان نمی‎تواند در آن رخنه کند، اما اگر وقت خود را بی‎حصار گذاشتیم، زمینی است که در آن نه زراعت کرده‎ایم و نه خانه ساخته‎ایم؛ فقط زمینش به نام ما ثبت شده.
انسان اگر برای وقتش برنامه‎ریزی نکرد، شیطان برایش برنامه‎ریزی می‎کند.
غیبت‎ها، تهمت‎ها، حرف‎های بی‎مزه، لهو و لعب‎ها، همۀ اینها نتیجۀ بی‎برنامگی است.
اگر عقل برای وقت برنامه‎ریزی نکند، نفس برایش برنامه‎ریزی می‎کند.

فهرست مطالب