الف) سلام و عرض ادب

کاش خدا به ما شرح صدر بدهد…

بیشتر با هم اشتراک اطلاعات داشته باشیم.

جای همه ی پست های قشنگی که بود و کم رنگ تر شده خالی است.

ب) رزق روز شهادت من این بود.

با آن هم گریه کردم و هم ذوق …

شما هم بخوانیدش
وقتی “حضرت مادر” هنگام فوتش دعا می کند… و نگران بچه های “ناخوب” امتش است.

قاطعانه می گوید” انک ترحم و تغفر للعصاه من امه محمد و تدخلهم الجنه”

مادر خوب هوای بچه هایش را دارد، خیلی بیش تر از آنچه که فکرش را بکنیم.

 

فهرست مطالب