اگر انقدر عمیق در سکوت و اغما به سر بردید که من رویم کم شود و دیگر در انجمن و آینه خانه پست نگذارم، باید بهتان بگویم که خیالتان تخت! بنده  رویم کم نمی شود! منتهی فکر می کنم یک ذره دیگر بگذرد از اینجا به عنوان دفتر خاطرات شخصی ام استفاده بکنم و آن وقت دیگر حق اعتراض نیست! گفته باشم!

فهرست مطالب