روز اول: علق، قلم، مزمّل، مدّثر، فاتحه، مسد، تکویر، اعلی، لیل، فجر، ضحی، شرح، عصر، عادیات، کوثر، تکاثر، ماعون، کافرون، فیل، فلق، ناس، توحید، نجم، عبس، قدر
روز دوم: شمس، بروج، تین، قریش، قارعه، قیامت، همزه، مرسلات، ق، بلد، طارق، قمر، ص
روز سوم: اعراف
روز چهارم: جن، یس، فرقان، فاطر
روز پنجم: مریم، طه، واقعه
روز ششم: شعراء، نمل
روز هفتم: قصص، اسراء
روز هشتم: یونس، هود
روز نهم: یوسف، حجر
روز دهم: انعام
روز یازدهم: صافّات، لقمان، سبأ
روز دوازدهم: زمر، غافر
روز سیزدهم: فصّلت، شوری، زخرف، دخان
روز چهاردهم: جاثیه، احقاف، ذاریات، غاشیه، کهف
روز پانزدهم: نحل، نوح، ابراهیم
روز شانزدهم: انبیاء، مؤمنون
روز هفدهم: سجده، طور، ملک، حاقّه، معراج، نبأ، نازعات
روز هیجدهم: انفطار، انشقاق، روم، عنکبوت، مطفّفین
روز نوزدهم: بقره (نصف سوره)
روز بیستم: بقره (مابقی)
روز بیست و یکم: انفال
روز بیست و دوم: آل عمران
روز بیست و سوم: احزاب، ممتحنه
روز بیست و چهارم: نساء
روز بیست و پنجم: زلزال، حدید، محّمد، رعد، رحمان، انسان، طلاق، بیّنه
روز بیست و ششم: حشر، نصر، نور، حجّ
روز بیست و هفتم: منافقون، مجادله، حجرات، تحریم، جمعه، تغابن، صف، فتح
روز بیست و هشتم: مائده
روز بیست و نهم: برائت

فهرست