خاک حرم رسید، دوا نیز داده شد

خاک حرم رسيد، دوا نيز داده شد
آب حرم رسيد، شفا نيز داده شد
ما طور خواستيم مقيم حرم شديم
ما جلوه خواستيم، خدا نيز داده شد
اصلا بهانه هاست که ما را مي آورد
با دادن بهانه، بها نيز داده شد
هر جا اگر به خواسته ها لطف مي شود
در اين حرم نخواسته ها نيز داده شد
از بس کريم بود که درهم خريد و رفت
در ازدحام، حاجت ما نيز داده شد
اصلا به خواهش کم ما اکتفا نکرد
ما سنگ خواستيم، طلا نيز داده شد
گفتم رضا، عطاي حسيني نصيب شد
گفتم حسين، امام رضا نيز داده شد
مي خواستم به مشهد تو راهي ام کنند
ديدم برات کرببلا نيز داده شد

شاعر: علي اکبر لطيفيان

فایل صوتی

فهرست مطالب