حق عضویت اختصاصی برنامه های سال سوم:

 

 ارسال یادداشت ویژه آیه های قرار صبحانه (هر یادداشت)

۱۰ امتیاز

شرکت در مسابقه بنیان مرصوص

۵۰ امتیاز

 شرکت در مسابقه موسی

 ۸۰ امتیاز

گزارش سوالات پیش آمده از آیات در هر ماه

۱۰ تا ۳۰ امتیاز

 گزارش آثار اخلاق عملی آیات در هر ماه

۲۰ تا ۵۰ امتیاز

حفظ هر آیه (سوره یونس)

۵ امتیاز

شرکت در نشست ها

۵۰ امتیاز

فعالیت در کارگروه اولوالالباب

۴۰ تا ۸۰ امتیاز

شرکت در جلسات کارگروه اصفهان

۵۰ امتیاز

ویژه اعضاء فعال

۱۰۰ امتیاز

فعالیت در انجمن

۲۰ تا ۱۰۰ امتیاز

شرط برخورداری از امتیاز ویژه اعضاء فعال:
ارسال یک مطلب یا پیشنهاد در ماه.
شرکت در چهار نشست در سال.

فهرست مطالب