اللهم…واجعل صالحَ ما نقولُ بألستنا، نیةً فی قلوبنا…
پروردگارا… سخن صحیحی را که بر زبانمان جاری می شود، نیت قلب های ما قرار ده…

فهرست مطالب