عشق به علی عشقی است که هرچه بیشتر در آن رقیب داشته باشم، دلگرم ترم….

فهرست مطالب