جدول تقسیم‌بندی سورهٔ یونس به بخش‌های حدودا یک‌صفحه‌ای بر پایهٔ موضوع

ردیف از آیه تا آیه موضوع
۱ ۱ ۶ توحید ربوبیت
۲ ۷ ۱۴ فرجام معاد ناباوران و مومنان – طبع بشر: شتاب‌زدگی و ناسپاسی
۳ ۱۵ ۲۰ درخواست معجزات دیگر به جای قرآن از سوی کافران و افترا زنندگان بر خدا
۴ ۲۱ ۲۵ طبعیت ناسپاس و فراموشکار بشر – تمثیل زندگی دنیا
۵ ۲۶ ۳۶ فرجام نیکوکاران و بدکاران – بیهودگی شریکانی که برای خدا قایل می‌شدند
۶ ۳۷ ۴۳ تکذیب قرآن و هدایت‌ناپذیری کران و کوران حقیقت
۷ ۴۴ ۵۶ وعدهٔ دیدار خدا و زیان تکذیب‌کنندگان آن
۸ ۵۷ ۶۱ قرآن – دروغ بستن بر خدا: تشریع حرام و حلال – هیچ چیزی از خدا پوشیده نمی‌مانَد
۹ ۶۲ ۷۰ فرجام نیک دوستان خداوند – دروغ بستن بر خدا: شریک تراشیدن برای خدا و برگرفتن فرزند
۱۰ ۷۱ ۸۲ یادکردی از نوح و پیامبران پس از او و موسی و هارون (ع) و تکذیب مردمان
۱۱ ۸۳ ۹۲ بنی‌اسرائیل پیش از هلاکت فرعون – فرعون در لحظهٔ غرق
۱۲ ۹۳ ۱۰۳ اختلاف در بنی‌اسرائیل – سود نبردن از ایمان هنگام مشاهدهٔ عذاب- مشیت خدا بر آن است که ایمان از روی اختیار و اندیشه و باشد
۱۳ ۱۰۴ ۱۰۹ مغز دین: توحید و نفی هرگونه شرک

فهرست مطالب