بسم الله الرحمن الرحیم 
سوگند به طور
و سوگند به کتابی که در طومار بزرگی نوشته شده
و سوگند به آن خانه آباد
و سوگند به آن بام بلند ( آسمان )
و سوگند به دریای حجیم و انباشته شده

قطعا تشکیلات عذاب پروردگارت برپا می شود
هیچ کسی هم نمی تواند جلوی آن را بگیرد

+ در جریان باشید!

فهرست مطالب