بی شك بدون لطف تو من غرق می شدم
ای كشتی نجات من و یاورم حسین
لطفی كه كرده ای تو به من مادرم نكرد
ای مهربان تر از پدر و مادرم حسین

دانلود فایل صوتی

فهرست مطالب