نشست بیست و یکم – تدبر در سوره مبارکه بلد

[us_separator size=”small”]

استاد هانی چیت چیان- 1 ساعت و 36 دقیقه / پیاده شده توسط خانم بیدگلی

[us_separator size=”small”]

دانلود صوت        دانلود متن

[us_separator size=”small” show_line=”1″]
[us_btn label=”نشست قبل” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorquran.ir%2F%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%258c-%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2587-%25db%25b9%25db%25b5%2F|title:%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D9%85%D9%87%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D9%87%20%DB%B9%DB%B5%D8%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D9%84%D8%AF||”][us_btn label=”نشست بعد” link=”url:https%3A%2F%2Fnoorquran.ir%2F%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d9%2588-%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2585%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%258c-%25d8%25a2%25d8%25b0%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2587-%25db%25b9%25db%25b5%2F|title:%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D9%88%20%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%8C%20%D8%A2%D8%B0%D8%B1%20%DB%B9%DB%B5||”]

فهرست مطالب