بسم الله 

در احوالات رزمنده های هر نبردی که بنگریم، سخت ترین لحظه جنگ را، لحظه قبل از شروع عملیات می دانند، چرا که بعد از شروع کارزار، فشار روانی کاسته می شود و مثل چند روز دیگر 

مردی با موهای سپید، که چندین نبرد و جنگ را دیده، به خوش خلقی معروف است، به دعا می ایستد

لحظات قبل از عزم برای جنگ است

اشک از چشمانش جاری است

خانواده اش جلوی چشم اش است

از خداوند بابت نعمت ها تشکر می کند،

جز جز بدنش را یاد آوری می کند و به همه اقوام و نزدیکان می فهماند که این بدن، امانت خداست، لطف خدا است

دعا که تمام می شود، به همراه خانواده سراغ شهادت طلبی می رود

 

فهرست مطالب