این ماه مبارک رمضان‏ جلوه لیلة القدر است که تمام‏ حقایق و معانی در او جمع استماه رمضان‏ مبارک است برای اینکه نزول وحی بر او شده است ‏یا به عبارت دیگر، معنویّت رسول خدا وحی را نازل کرده است، وماه شعبان معظم است برای اینکه ماه ادامه همان معنویات ماه‏ رمضان است. این ماه مبارک رمضان‏ جلوه لیلة القدر است که تمام‏ حقایق و معانی در او جمع است و ماه شعبان، ماه امامان است که ‏ادامه همان است. در ماه مبارک رمضان‏، مقام رسول اکرم- صلی ‏اللَّه علیه و آله و سلم- به ولایت کلی الهی بالاصالة تمام برکات رادر این جهان بسط داده است و ماه شعبان که ماه امامان است، به‏ برکت ولایت مطلقه، به تبع رسول اللَّه همان معانی را ادامه‏ می دهد. پس، ماه رمضان‏ ماهی است که تمام پرده ها را دریده ‏است و وارد شده است جبرئیل امین بر رسول خدا و به عبارت‏ دیگر وارد کرده است پیغمبر اکرم جبرئیل امین را در دنیا، و ماه‏ شعبان، ماه ولایت است و همه این معانی را ادامه می دهد. ماه‏ رمضان مبارک است که قرآن بر او وارد شده است و ماه شعبان‏ مبارک است که ادعیه ائمه- علیهم السلام- در او وارد شده است. ماه مبارک رمضان‏ که قرآن را وارد کرده است، قرآن مشتمل بر تمام ‏معارف است و تمام مایحتاج بشر است و ماه شعبان که ماه امامان است، ادامه همان حقیقت است و همان معانی در تمام‏ دوره ‏ها.

صحیفه امام؛ ج 20، ص 248

فهرست مطالب