برنامه نشست سی و دوم

۸:۳۰ تا ۹ پذیرش و صبحانه
۹ تا ۱۰ خلاصه سوره رعد_ معرفی کتاب
۱۰ تا ۱۳ تدبر در سوره یونس
۱۳:۳۰ صرف ناهار
۱۳:۳۰ تا ۱۵ تمرین و کار گروهی

 

فهرست مطالب