آغاز می کنم:

به اسم الله الرحمن الرحیم

الف.

ما آدم ها به نعمت هایمان عادت می کنیم.
فکر می کنیم این نعمت باید باشد، مگر می شود که این “شد” بشود “نشد”
این یعنی برای یک نعمت شانیت و حیثیتی غیر امر خدا در نظر گرفته ایم .که مستقل از امر خدا هستی دارد.این یعنی ولد گرفتن برای خدا!!!

ب.

یک عده ای برای خدا “ولد”تصور می کنند که خدا آن ها در سوره ی مبارکه ی کهف به طور ویژه انذار کرده است.

ج.

هر نعمتی برای هست بودنش نیازمند، عنایت لحظه به لحظه ی خداوند است.

والسلام

فهرست مطالب