هزار بار به عشق تو آتش بگیرم
خاکسترم روی آسمانها می نویسد علی
با من چه کرده ای ساقی، دیوانه و خرابم من
مست از می سبوی عشق، عبد ابوترابم من

بشنوید

فهرست مطالب