روح شما اگر در مقام تمثیل مانند جسمی باشد هر گناهی که انجام می دهید ضربتی بر روح وارد می کند و زخمی به وجود می آورد. روح باید تعالی پیدا کند و گناه هر آن چیزی است که روح انسانی را یک گام از تعالی و تکامل مورد نظرش باز می دهد؛

و غفران یعنی التیام این خلا، این کمبود روح، این سرحال نبودن روح، این کسالت ها و روی پا نبودن ها، اشتیاق نداشتن ها و در آخر عقب ماندگی ها.

و جبران این عقب افتادگی ها به این است که یک خرده تندتر بر ردی. ، یک خرده بی وقفه تر ، یک مقدار از استراحت بیشتر صرف نظر کنید تا در وقت معین به نقطه ی معین برسید.

یک شب و یک روز دیگر از ماه عزیز شعبان مانده.

دریابیمش.

اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضی من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی منه.

 

پ.ن: متن بالا قسمتی از کتاب “طرح کلی اندیشه ی اسلامی در قرآن ” است.

فهرست مطالب