صبر كن… بيا و باز هم
با رفيق نيمه راه خود بساز
هر چه دارم و ندارم از تو است
از طنين سوز هر دعاي تو
قول مي دهم كه خوب مي شوم
بگذري اگر تو از خطاي من
خوبِ من اجازه مي دهي …؟
جان دهم- فدا شوم- فداي تو؟؟

شاعر: خانم امامی

دانلود فایل صوتی

فهرست مطالب