این ماه شعبان را نگه دارید لطفاً

اکرم بهرامچی

این ماه شعبان را نگه دارید لطفاً
این ماه را در راه مگذارید لطفا….
چشم انتظاری های جمع عاشقان را
بی انتها، بی مرز بشمارید لطفا….
دردیست در این روزگار ِزخم خورده
یک قطره مرهم از لبش دارید؟؟؟؟ لطفا….
ای ابرها بغض گلو گیریست در من
بر گونه هایم سیل می بارید؟؟؟؟ لطفا؟
بر شانه هایم کوه سنگینیست از درد
این کوه را از شانه بردارید…. لطفا
پیوسته در هر جمعه متن ندبه خواندیم
هر ندبه را بیهوده نشمارید…. لطفا
فرقی ندارد جمعه یا ایام هفته
چشم انتظاران را میازارید …. لطفا
ای صور اسرافیل دنیا را به هم ریز
این ماه شعبان را نگه دارید لطفا….

فهرست مطالب