allef

“خیلی” وقت ها آدم با “خیلی” ها به ظاهر جمع می شود، ولی امان از آنکه با آن ها جمع شده باشد.و خدا نکند اوضاع آنقدر نابسامان باشد که تفریق هم اتفاق بیفتد.

سه شنبه ( روز ارتباط با مردم )
27 بهمن ماه
دور هم جمع شدیم.
قرار بر تدبردر قرآن بود، میزبان امر کردند روضه ی حضرت زهرا هم داشته باشیم ( خدا حفظشان کند.)

چون حضرت مادر دعوت بودند، روح و ریحانشان بر جانمان ریخته شد؛ نفسمان بالا آمد

جمعمان حاصل جمع داشت الحمدلله

فهرست مطالب