مرغی که از زمین بالا پرد، اگرچه به آسمان نرسد،

اما این قدر باشد که از دام دور تر است!

فهرست مطالب