الوداع گفت و رفت و بابا ماند
بین تن ها امام تنها ماند
سر مجنون هوای لیلا داشت
چشم لیلا به پای لیلا ماند
موج؛ می خورد بر لب ساحل
موج برگشت و… لیك دریا ماند
علی اكبر، علی و اكبر شد
جمله رفت و حروف بر جا ماند
با زره رفت؛ با عبا برگشت
بین خیمه همین معما ماند
خواهر آمد؛ برادرش را برد
تكه های پیمبر اما ماند
پیكرش زیر سم مركب و… سر
… روی نیزه برای فردا ماند
بعد از این ماجرا، ته گودال
رمقی از حسین آیا ماند..!؟

شاعر: یاسر حوتی

دریافت فایل صوتی

فهرست مطالب